Proces powołań oblackich – od formacji do zakonu

Droga do bycia Oblatem

Powołanie do bycia Oblatem to wyjątkowe powołanie, wymagające dogłębnego zrozumienia i długiego procesu formacji. Ta podróż duchowa rozpoczyna się od etapu postulatu – roku wprowadzenia w życie zakonne i oblatową spiritualność. To ważny czas podstawowego przygotowania do poznania zasad życia oblackiego, które raysuje niesamowite cuda miłości Bożej oraz silnego poczucia społeczności.

Następnie mamy etap nowicjatu, który jest rokiem intensywnego modlitewnego skupienia na Ewangelii Jezusa Chrystusa, Twoim jedynym Mistrzu. To okres studiów teologicznych oraz formacji zakonnej służącej głębszemu doświadczeniu Boga w kontekście oblackiego charyzmatu. Po ukończeniu tego czasu następuje pierwsze zobowiązanie – tymczasowe śluby oblackie. Dopiero po kilku latach formacji dochodzimy do ostatniego etapu – wieczystych ślubów oblackich, gwarantujących permanentne oddanie całego swojego życia Bogu, Kościołowi i ludziom zamieszkałe wsrod nich.

Formacja zakonna i stopniowe podejmowanie odpowiedzialności za wspólnotę stanowią drogę do stałości powołania oblatek. Proces ten umocnia pewność, że są zdolni do zawiązania przymierza miłości z Bogiem, chętnie służąc Jego Ludowi. Każda część tej drogi usługiwanej jest treningiem do bycia prawdziwym Oblatem.

Etapy formacji zakonnej Oblatów

Oblaci to zakon, który z wielką starannością podchodzi do etapu formacji swoich braci. Formacja oblacka zaczyna się od postulatu – stanu wstępnego, który trwa nie mniej niż rok. Osoba wyrażająca chęć przyjęcia habitu oblackiego rozpoczyna proces poznawania życia monastycznego i modlitewnego oraz duchowości oblackiej. Ten czas jest także okazją do głębokiego zapoznania się ze sobą, własnymi motywacjami i aspiracjami.

Następnie dochodzi do klerykotu – etapu koniecznego dla tych wiernych, którzy mają zamiar złożyć przysięgę kapłańską. W tym okresie oblaty studiują teologię i filozofię, a także są wprowadzane w praktyki duszpasterskie. Ostatnim etapem formacji jest nowicjat – duchowy czas próby i odkrycia charakteru zakonnego powołania Konstytucji Oblaten de Maria Immaculata.

Formacja provaicia pełni także bardzo ważną rolę dla oblatów jako środka samorozwoju i umocnienia ducha miłości pracowniczej Oblatezel Marii Niepokalanej

  • Pierwszym etapem integracyjnym formacji oblaków jest postanowienie
  • Kolejnym etapem jest klerykatura, która jest potrzebna dla tych wiernych, którzy chcą przysiąść ślub
  • Ostatnim etapem formacji zakonnej Oblatów de Maria Immaculata jest nowicjat.

Proces powołań Oblackich

Znalezienie własnej drogi duchowej to niełatwe zadanie, tym bardziej kiedy chodzi o formację zakonną. Dla oblackich powołań istnieje kilka etapów, przez które przechodzą osoby zainteresowane dołączeniem do tej wspólnoty. Rozpoczyna się od okresu postulatu – czasu poświęconego na modlitwę i studiowanie historii oraz reguły św. Benedykta, patrona oblatów. Następnie przyszły oblat ma okazję spędzić pewien czas w nowicjacie, gdzie zgłębia nauki kościelne i poznaje życie zakonne od środka.

Po tych dwóch etapach następuje profesja czasowa – formalne przyrzeczenie posłuszeństwa Regule św. Benedykta. Jest to także moment, kiedy oblaci oficjalnie angażują się w działalność swojego zgromadzenia. Ostatnim krokiem jest profesja wieczysta, czyli pełne poświęcenie się Bogu i Zakonowi poprzez składane śluby zakonne. Sama formacja oblackich powołań jest procesem wymagającym wielkiego zaangażowania, ale także dającej ogromną satysfakcję możliwość budowania głębokiego związku z Bogiem.

Formacja Zakonna u Oblatów

Na drodze do zostania pełnoprawnym członkiem zgromadzenia oblackiego, każdy oblat przechodzi przez trzy istotne etapy formacyjne. Początkowo jest to postulat, który stanowi czas przygotowania do nowicjatu i trwa zazwyczaj od sześciu miesięcy do roku. Postulant zapoznaje się w tym czasie z duchowością oblacką, poznaje reguły i zwyczaje zakonne oraz podejmuje pierwsze próby życia wspólnotowego zgodnie z zasadami zgromadzenia.

Drugim etapem jest roczny nowicjat, podczas którego kandydat na oblat koncentruje się na pogłębieniu swojej wiary i duchowości. Wypełnia go modlitwa, kontemplacja i studium. Ten okres kończy profesja czasowa – wyznanie ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Na tym etapie oblat otrzymuje habit zakonny jako symbol przynależności do zgromadzenia.

  • kolejnym stadium jest juniorat: stanza ta trwa od pięciu do dziewięciu lat i kończy się profesją wieczystą,
  • jednym ze szczególnych momentów w junioracie jest święcenie diakonatu,
  • pokornego kapłana sławi swój pierwszy Msza Świętą jako prezbitera,

Ostatecznie, po kilku latach formacji, oblat składa profesję wieczystą – staje się pełnoprawnym członkiem zgromadzenia i oddaje Bogu swoje życie na zawsze. Formacja zakonna u Oblatów jest więc procesem wymagającym czasu, cierpliwości i głębokiego zaangażowania, ale przynoszącym finalnie ogromną radość ze spotkania z Bogiem w całkowitym oddaniu Mu swojego życia.

Oblaci – etapy powołania

Formacja zakonna w zgromadzeniu Oblatów Maryi Niepokalanej jest długotrwałym i złożonym procesem, który ma na celu wszechstronny rozwój osoby powołanej do życia oblackiego. Dochodzi w nim do integracji różnych aspektów człowieka: intelektualnego, duchowego, afektywnego i wspólnotowego. Ten etap rozpoczyna się od postulatu – pierwszego roku wprowadzenia do życia konsekrowanego.

Następnym krokiem jest nowicjat, okres intensywnej formacji, nazywany również „szkołą serca”. To właśnie na tym etapie kandydat poznaje bliżej charyzmat oraz reguły zgromadzenia zawierając kontrakt na czas nieokreślony albo śluby doczesne. Kolejnym etapem jest scholastykat – czas studiów teologicznych i przygotowania do pełnienia posług duszpasterskich. Jest to przestrzeń służąca pogłębianiu relacji z Bogiem i odkrywaniu własnej tożsamości oblackiej.

Ostatni etap formacji to wieczyste śluby – moment składania obietnicy wierności ideałom Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej na całe życie. Każdy z tych etapów wymaga indywidualnego podejścia i dostosowania tempa pracy do możliwości danego seminarzysty, aby umożliwić mu pełne zrozumienie i dojrzałe podjęcie decyzji o kontynuacji drogi oblackiej.

Podobne wpisy